1023 (31 · 11 · 3)

 • ἀδημονῶν (adēmonōn) – (he) being sorely troubled, dismayed; being in anguish; being puzzled
 • ἀκολουθήσεις (akolouthēseis) – followings; sequences; conformities
 • ἀκολουθήσεις (akolouthēseis) – you will follow, be guided by
 • ἀνάκαμψις (anakampsis) – a bending back (opposite of κατάκαμψις)
 • βάσκω (baskō) – speed thee!, away!
 • βιῶσαι (biōsai) – to live, exist, pass one’s life; survive
 • δηναρίων (dēnariōn) – of denarii (a Roman unit of currency)
 • εὑρήσετε (heurēsete) – you (all) will find; discover; devise, invent; gain; fetch, earn
 • θυγατέρες (thugateres) – daughters; maidservants, female slaves
 • λογισμούς (logismous) – reckonings, calculations; accounts; reasonings, arguments
 • μετοχή (metokhē) – sharing, participation; partaking; partnership; participle; fellowship (Iamblichus DM 1.8.29.2)
 • ὁ διαλυτής (ho dialutēs) – the dissolver, breaker, destroyer
 • προβάτου (probatou) – of a sheep
 • στέρησις (sterēsis) – deprivation, loss; confiscation; negation, privation
 • συριγμός (surigmos) – shrill piping sound, hissing; whistling; ringing in the ears
 • τρέχῃ (trekhēi) – you may move quickly; run your course; run over