1026 (19 · 33 · 2)

 • ἀδύνατος (adunatos) – unable; without strength, powerless; impossible
 • ἔμπλαστρος (emplastros) – salve, plaster
 • εὐεργέτης (euergetēs) – benefactor; beneficent, bountiful
 • ἔχοντα (ekhonta) – (those things) having, possessing, holding, keeping
 • ἡ ἀκολούθησις (hē akolouthēsis) – the following; sequence; obedience, conformity
 • ἡγεμόνων (hēgemonōn) – of those who lead, show the way; of leaders, commanders, chiefs, sovereigns
 • μετουσία (metousia) – participation, partnership, communion (in philosophy = μέθεξις)
 • ὁ τολμητής (ho tolmētēs) – the bold, venturous man
 • περιέλαμψεν (perielampsen) – he/she/it shined around, shined brightly; lit up; illuminated
 • πέμψας (pempsas) – (one) having sent
 • πνευματικόν (pneumatikon) – of wind or air; of subtle substance; inflated; breathing; spiritual; pneumatic
 • Σαββατισμός (Sabbatismos) – a keeping of the days of rest (Hebrews 4:9)
 • σεαυτόν (seauton) – yourself
 • τὰ μελετήματα (ta meletēmata) – the practices, exercises; the examples
 • τὸ χεῖμα (to kheima) – the winter weather, cold, frost; the winter; the storm