1037 (61 · 17)

 • ἀνταποδοῦναι (antapodounai) – to give back, repay; take vengeance; make to correspond; answer to; exchange
 • Ἀντιοχέα (Antiokhea) – of Antioch
 • ἀρσενοκοίταις (arsenokoitais) – to/for/by/with sodomites (literally, “those who sleep with men”)
 • ἀχθήσεσθε (akhthēsesthe) – you (all) will be led, brought; guided; carried off; educated
 • κατηφής (katēphēs) – with downcast eyes; downcast; dim, obscure
 • κεφαλαίου (kephalaiou) – of a head, heading, main point; principal, chief; chapter, topic; capital; total
 • οἰκοδεσπότης (oikodespotēs) – master/steward of a house; native ruler; astrological domicile-master (Iamblichus DM 9.5.278.12)
 • ὁρίζων (horizōn) – separating circle, horizon; Pythagorean name for nine
 • σκληρότητα (sklērotēta) – hardness; harshness; stiffness, rigidity; austerity
 • τὸ ἔμβρυον (to embruon) – the young one; the embryo, fetus
 • ταριχηΐη (tarikhēiē) – preserving, pickling; mummification; maceration