1071 (17 · 7 · 32)

 • ἀναμάρτητος (anamartētos) – making no mistake, unerring; blameless, sinless, faultless; done unavoidably; unfailing
 • ἀξίως (axiōs) – as deserved; fittingly; worthily
 • ἀριστόνοος (aristonoos) – excellent in wisdom
 • ἀφρόκομος (aphrokomos) – foam-haired
 • ἀφροῦ (aphrou) – of foam (of the sea); of froth
 • γυμνότης (gumnotēs) – nakedness; a bare statement
 • ἐλεύσονται (eleusontai) – they will start, set out; they will walk; they will come, go; they will arrive at
 • ἐλεφάντινον (elephantinon) – of ivory; white as ivory
 • ἡ φαντασία (hē phantasia) – the appearance, presentation, image; apparition; imagination, representation
 • θαυμαστόν (thaumaston) – wonderful, marvelous; admirable, excellent; strange, absurd; fit to be worshipped
 • θυμιάματος (thumiamatos) – of incense; of stuff for embalming
 • ἱματισμοῦ (himatismou) – of clothing, apparel, vesture
 • μαρτύριον (marturion) – testimony, proof; shrine of a martyr
 • μετὰ λέοντος (meta leontos) – with a lion; with the constellation Leo
 • μετακινούμενοι (metakinoumenoi) – (those) going from one place to another
 • οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι (hoi hēmeteroi progonoi) – our early-born, first-born (ones); our forefathers, ancestors (Iamblichus DM 1.1.2.1)
 • πικραίνω (pikrainō) – I make sharp, keen; I make bitter; I embitter, irritate; I make harsh, rugged
 • συγκληρονόμοι (sunklēronomoi) – joint-heirs
 • συνέταξεν (sunetaxen) – he/she/it drew up, put in array; placed under the command of; arranged, organized
 • ταῦρος (taurus) – bull; the constellation Taurus; male genitals (slang)
 • τάφος (m) (taphos) – funeral rites; the act of performing funeral rites; grave, tomb
 • τάφος (n) (taphos) – astonishment, amazement
 • τὸ κέλευσμα (to keleusma) – the order, command, summons, word of command
 • τὸ πληροσέληνον (to plēroselēnon) – the full moon
 • φάρσος (pharsos) – any piece cut off or severed, portion