1185 (79 · 5 · 3)

 • ἀκρογωνιαῖον (akrogōniaion) – at an extreme angle
 • ἐγνωρίσθη (egnōristhē) – he/she/it was made known; pointed out
 • εἰκονικῶς (eikonikōs) – iconically (Proclus El. Th. prop. 65; In Tim. 1.13.10)
 • Εἱκτὼν (Heikton) – in Iamblichus’s De mysteriis 8.3, probably the Egyptian god Heka, “divine power.”
 • ζωηρός (zōēros) – living; giving life; animating; animated; vivid
 • κρατήσαντες (kratēsantes) – those having been powerful; those having ruled
 • ποιοῦντες (poiountes) – those making; the creators
 • πόλεως (poleōs) – of a city; city-state
 • τεῖχος (teikhos) – wall; embankment; fortification, castle, fort; fortified town or city
 • τέκνῳ (teknōi) – to/for/with/by a child
 • τυραννίδος (turannidos) – of a monarchy, sovereignty; of despotic rule, tyranny
 • ὥσπερ (hōsper) – even as; as if; as it were; so to speak