1196 (23 · 13 · 22)

 • ἀποκαταστήσει (apokatastēsei) – he/she/it will reestablish, restore, reinstate; hand over, deliver
 • αὐτὸ τὸ ἕν (auto to hen) – the one itself; the ideal one (Aristotle Metaphysics 1081a.29)
 • γοήτευσις (goēteusis) – sorcery (Plotinus Enn. 4.4.43)
 • εἰπάτω (eipatō) – let him/her speak!
 • ἐκφαντορικόν (ekphantorikon) – revealing, revelatory (Proclus In Crat. 174.75)
 • ἐσπλαγχνίσθη (esplankhnisthē) – he/she/it felt pity, compassion, mercy
 • ἡ στερεότης (hē stereotēs) – the hardness, firmness, solidity
 • ἱπποκένταυροι (hippokentauroi) – horse-centaurs, creatures half-horse and half man
 • κατακλυσθείς (kataklustheis) – having been deluged, inundated; overwhelmed; washed down or away; filled full of water
 • κατευθῦναι (kateuthunai) – to make or keep straight; guide, direct; demand, condemn; prosper, succeed in doing
 • ὁ ὄλβος θέορτος (ho olbos theortos) – the happiness sprung from the gods
 • παραστήσατε (parastēsate) – yield (yourselves)!, stand aside!, collect (yourselves)!
 • παρηκολουθηκότι (parēkolouthēkoti) – to/for the one having followed, attended closely; attended minutely
 • πεπιστεύκαμεν (pepisteukamen) – we have trusted, put faith in, relied on, believed; complied; entrusted
 • στοιχεῖα (stoikheia) – elements; sounds; elements of a proof; letters, units, parts of speech; stars, planets
 • τελῶναι (telōnai) – collectors of tolls, customs, or taxes
 • ὑπάρχει (huparkhei) – he/she/it begins, takes the initiative; is the beginning, already exists; really exists
 • φαινομένου (phainomenou) – of a phenomenon; of that which appears, is brought to light