1207 (71 · 17)

  • ἀποκαλύπτεσθαι (apokaluptesthai) – to be uncovered, disclosed, revealed; to be made known
  • ἀποκτείνουσα (apokteinousa) – condemning to death; putting to death
  • ἀσάλευτος (asaleutos) – unmoved, unshaken
  • δαιμονιζομένων (daimonizomenōn) – of the deified, divinized (ones); of the demon-possessed (ones)
  • θαυμάσαντες (thaumasantes) – (those) having wondered, marveled at; having honored, admired, worshipped
  • θεοπτικὴ δύναμις (theoptikē dunamis) – the power of seeing God (Stob. Herm. 2a.6.5; cf. Iamblichus DM 8.6.269.4)
  • καταπονούμενον (kataponoumenon) – being subdued, reduced, worn out; handled roughly, crushed, damaged; maltreated, oppressed