1220 (61 · 5 · 22)

 • ἐξ ἀνδρῶν (ex andrōn) – from men; from husbands
 • ἐμεσίτευσεν (emesiteusen) – he/she acted as mediator; mediated, negotiated; pledged, mortgaged (property)
 • ἐπὶ κέρως (epi kerōs) – upon a horn (of an animal); in a wing or flank (of an army)
 • ἐσμυρνισμένον (esmurnismenon) – being flavored with myrrh
 • εὐωδία (euōdia) – sweet smell; fragrance
 • ζυγῷ (zugōi) – to/for/by/with a yoke, crossbar, beam of a balance; to/for/by/with a pair
 • ἰσχύι (iskhui) – to/for/by/with strength, might, power, brute force
 • κύω or κυῶ (kuō) – I bear in the womb, am pregnant with; I am pregnant; I conceive
 • μώροις (mōrois) – to/for/by/with dull, sluggish, stupid, foolish (things/people)
 • περὶ μαργαρίτου (peri margaritou) – concerning/about a pearl
 • ποιῶσιν (poiōsin) – let them make, do, produce, cause
 • ποππυσμός (poppusmos) – smacking of lips, clucking; popping sound (PGM 7.767, 13.40, 13.46, etc.)
 • προφορικός (prophorikos) – of or for utterance; uttered (opposite of ἐνδιάθετος)
 • σκοπῶν (skopōn) – (one) beholding, contemplating; examining, inspecting; looking into; looking out for
 • συνιέντες (sunientes) – (those) bringing together; perceiving, hearing, taking notice of, understanding
 • συντελεῖσθαι (sunteleisthai) – to be caused, brought about; to be brought to an end, completed; to be destroyed
 • τελειόω (teleioō) – I make perfect, complete, accomplish; I bring to perfection or consummation
 • υἱῷ (huiōi) – to/for/by/with a son