1232 (11 · 7 · 24)

 • ἀντίφραξις (antiphraxis) – barricading, interposition (of planets, etc.)
 • ἀπατῶν (apatōn) – cheating, deceiving (one)
 • δεδώρηται (dedōrētai) he/she/it was given, presented; he/she has presented
 • εἰδήσεως (eidēseōs) – of knowledge (Iamblichus Protr. 11.23)
 • ἑωράκατε (heōratake) – you (all) have seen, observed, perceived
 • ἡ θέωσις (hē theōsis) – the divinization, consecration; making divine
 • καταβολὴ κόσμου (katabolē kosmou) – foundation of the world (Matthew 13:35, 25:34; Luke 11:50)
 • κατακρινοῦσιν (katakrinousin) – they will give as a sentence against; they will condemn
 • ὀλολύζοντες (ololuzontes) – (the ones) crying aloud
 • σφραγίσῃς (sphragisēis) – you may seal (Revelation 22:10)
 • ὑποδοχή (hupodokhē) – reception; hospitality; acceptance; receptacle, reservoir