124 (31 · 22)

 • Ἀβιαθάρ (Abiathar) – Abiathar, the Jewish high-priest (ἀρχιερεύς) at Mark 2:26
 • ἀγμοί (agmoi) – fractures (of bones); broken cliffs, crags
 • ἀναγαγεῖν (anagagein) – to lead up, take up, conduct; lift up, raise up; train, rear; elevate, ascend
 • βίβλοι (bibloi) – inner bark of the papyrus plant (βύβλος); papyrus scrolls, books; sacred writings
 • γάμοι (gamoi) – weddings, marriages
 • δέρει (derei) – he/she/it skins, flays; separates by avulsion; cudgels, thrashes, beats
 • διπλῆ (diplē) – twofold, double; mutual; compound; doubtful; double-minded, treacherous
 • Ἐρβήθ (Erbēth) –Erbēth, a divine name (cf. Πακερβήθ) at PGM 1.253, 2.115, 4.2208, 4.2220, 4.3261, 7.947, 7.947, 12.444, 12.459, 12.465, 14.22, 36.5 ff., 36.77, 46.6, 58.22
 • ἡ ἀπειθία (hē apeithia) – the disobedience (later form of ἀπείθεια)
 • ἡ Ἥρη (hē Hērē) – the goddess Hera (Ionic for Ἥρα)
 • ἡ ἱερά (hē hiera) – the serpent; one of various kinds of medicine
 • θέλοι (theloi) – he/she/it would, wished
 • κηπεία (kēpeia) – garden
 • λογίαι 1 (logiai) – learned, erudite, eloquent (ones)
 • λογίαι 2 (logiai) – collections, gatherings (late variant of λογείαι)
 • μάγοι (magoi) – Persian priests; magicians, enchanters, wizards; impostors, charlatans
 • ὀλίγαι (oligai) – little, small, slight, weak (ones); few