1269 (47 · 33)

 • ἀγαθοποιοῦντες (agathopoiountes) – (those) doing good; doing well, acting rightly
 • αἰσχύνη (aiskhunē) – shame, dishonor; sense of shame
 • ἀμώμητοι (amōmētoi) – blameless, faultless (ones); unblemished (victims of sacrifice)
 • ἀστὴρ ἕσπερος (astēr hesperos) – evening-star (i.e. Venus)
 • ἐζυμώθη (ezumōthē) – it was leavened; it fermented
 • ἐκδεχομένου (ekdekhomenou) – of (someone) taking, receiving; waiting for, expecting; entertaining, understanding
 • ἐκριζώθητι (ekrizōthēti) – uproot!, root out!
 • ἐμπαιχθήσεται (empaikhthēsetai) – he/she/it will be mocked, deluded, defrauded
 • ἐπιγνώσομαι (epignōsomai) – I will look upon, witness, observe; I will recognize, acknowledge, approve
 • ἡ βακτηρία Ἀσκληπιοῦ (hē baktēria Asklēpiou) – the staff of Asclepius
 • ἡ ὑποψία (hē hupopsia) – the suspicion, ill-feeling; the apprehension; the jealous or censorious watch
 • ἡ ᾠοσκοπία (hē ōioskopia) – the inspection of eggs, divination from eggs
 • θῦσον καὶ φάγε (thuson kai phage) – slaughter and eat! (Acts 10:13, 11:7)
 • μαθητεύσατε (mathēteusate) – (you all) instruct!, make disciples!
 • μαρτύρησον (marturēson) – bear witness!, give evidence!, testify!
 • ὀφιοπαίκτης (ophiopaiktēs) – snake-charmer
 • πληρώμασι (plērōmasi) – to/for/by/with sums; fullnesses; complexes; fulfillments; totalities (Iamblichus DM 1.8.28.14)
 • πρὸς κλειτορίδος (pros kleitoridos) – from/by a clitoris
 • πρὸς τῆς κιναιδείας (pros tēs kinaideias) – from/by unnatural lust
 • προφήταις (prophētais) – to/for/by/with prophets; those who speak for god(s); interpreters of oracles
 • τὸ δακτυλίδιον (to daktulidion) – the ring