1287 (13 · 11 · 32)

  • ἀνωτερικά (anōterika) – upper, inland (things or parts)
  • διατεταχέναι (diatetakhenai) – to appoint, ordain; to dispose; to make arrangements; to set in array
  • διεσώθησαν (diesōthēsan) – they were preserved through danger; preserved, maintained; held in memory
  • ἐχαρίσατο (ekharisato) – he/she/it obliged, gratified, granted favors; forgave
  • συζεύξεις (suzeuxeis) – wedded unions; yokings together; close unions, combinations
  • συμβιβάζοντες (sumbibazontes) – bringing together; knitting together; reconciling; comparing, examining; teaching
  • τεταρταῖος (tetartaios) – on the fourth day; quartan fever