1332 (37 · 32 · 22)

  • ἁγιασθήτω (hagiasthētō) – let him/her/it be hallowed, made sacred (Matthew 6:9)
  • ἀποστασίου (apostasiou) – of divorce; of something ceded, yielded, given up (Matthew 19:7)
  • Διομήτωρ (Diometōr) –Diometor, “mother of Zeus” (Theol. Arith. 14.6; Pythagorean name for two)
  • εὐθυδρομήσαμεν (euthudromēsamen) – we ran a straight course (Acts 16:11)
  • ἰδιώτης (idiōtēs) – private person, individual; common man, plebeian; unskilled person; ignoramus, idiot
  • νυχθήμερον (nukhthēmeron) – lasting a day and night
  • ὁμοιώματα (homoiōmata) – likenesses, images
  • τῆς μάστιγος (tēs mastigos) – of the whip, scourge; of the plague
  • Χνουβίς (Khnoubis) – Chnoubis, the lion-headed serpent god often depicted on amulets (see Betz:1992 p. 333)