1347 (449 · 3)

  • ἀντιμετρηθήσεται (antimetrēthēsetai) – it will be measured out in turn; it will be given as compensation
  • θέλημα τοῦ θεοῦ (thelēma tou theou) – will of (the) god
  • ἡ ψιττάκη (hē psittakē) – the parrot
  • κατήχησις (katēkhēsis) – oral teaching; instruction; catechism
  • στράτευμα (strateuma) – expedition, campaign, invasion; armament, army