1366 (683 · 2)

 • ἄνευ προθυμίας (aneu prothumias) – without readiness, willingness, eagerness; without desire; without goodwill
 • ἀπὸ Δεκαπόλεως (apo Dekapoleōs) – (away) from a district with ten cities; (away) from Decapolis
 • εἰδωλολατρεία (eidōlolatreia) – image-worship; idolatry
 • εἰς ἀνυπόκριτον (eis anupokriton) – toward/regarding something undramatic; regarding someone without dissimulation
 • ἐκ Νικολαϊτῶν (ek Nikolaitōn) – from the Nicolaitans
 • ἐκ ποταμῶν (ek potamōn) – from rivers, streams
 • ἐξ ἀποκεκρυμμένου (ex apokekrummenou) – from something having been hidden from sight, concealed, obscured
 • ἐξ ἀτόπων (ex atopōn) – from extraordinary, strange, paradoxical, unnatural, foul, wicked (things/people)
 • ἐπὶ τάφου (epi taphou) – in a grave, tomb
 • ἐπὶ τὸ ὕπατον (epi to hupaton) – to the highest, uppermost; to the lowest; to the furthest; to the last; to the best
 • ἐπὶ χάους (epi khaous) – in Chaos; in infinite space, unformed matter; in an abyss, any vast gulf or chasm
 • ἡ φωνή (hē phōnē) – the sound, tone; speech, voice, utterance; cry (of animals); vowel; language
 • κυνοκέφαλος (kunokephalos) – dog-headed; (dog-faced) baboon, Simia hamadryas; Baboons were considered the ideal worshipers of the sun in ancient Egypt because they would greet it with howling each morning. They were a sacred animal of the Egyptian god Thoth.
 • μετὰ ἵππων (meta hippōn) – with horses, cavalry
 • μετὰ κόπων (meta kopōn) – with strikings, beatings; with toils, labors, exertions, sufferings
 • μετὰ κρυπτόν (meta krupton) – after something hidden, secret, concealed, covered
 • μετὰ μικρῶν (meta mikrōn) – with small, little, petty, trivial (things/people)
 • παρὰ δώροις (para dōrois) – near/among gifts, good qualities, talents
 • παρὰ συγκυρίαν (para sunkurian) – contrary to chance
 • πεπιστεύκεισαν (pepisteukeisan) – they had trusted, put faith in, relied on, believed (Acts 14:23)
 • περὶ θανάτῳ (peri thanatōi) – around death
 • περὶ κεραμέως (peri kerameōs) – concerning a potter
 • περὶ προσφοράν (peri prosphoran) – concerning an offering; concerning income, revenue; concerning food
 • περὶ ῥαντισμοῦ (peri rhantismou) – concerning a sprinkling
 • περὶ σαρκῶν (peri sarkōn) – concerning flesh; concerning bodies; concerning pieces of meat
 • πρὸς κύκλευμα (pros kukleuma) – towards a water-wheel
 • πρὸς σεβαστῆς (pros sebastēs) – from/by a venerable, reverend, august woman
 • πρὸς χεῖρας (pros kheiras) – toward/against hands
 • πρὸς χρείας (pros khreias) – from/by need, want, poverty; from/by business, use, advantage, service
 • ῥίψαντες (rhipsantes) – (those) having thrown; the ones who threw; having cast out, thrown away
 • σὺν πειρασμοῖς (sun peirasmois) – with trials, worries, temptations
 • ὑπὲρ ἀμετάθετον (huper ametatheton) – beyond (something) immutable, unalterable
 • ὑπὲρ φέγγος (huper phengos) – beyond light; beyond splendor
 • φαλλός + κτείς (phallos + kteis) – phallus + kteis (literally “comb,” but slang for vagina)
 • ὦ φαλλέ (ō phalle) – O Phallus! (direct address)