1467 (163 · 32)

  • ἀνταγωνιζόμενοι (antagōnizomenoi) – (those) struggling against, proving a match for; (those) struggling, vying with
  • βλέψουσιν (blepsousin) – they will see, perceive, be aware; they will look, expect, behold
  • εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον (eidon gunaika kathēmenēn epi thērion kokkinon) – I saw a woman seated upon a scarlet beast (Revelation 17:3)
  • ἐμφόβων (emphobōn) – of terrible (ones); of terrified, timorous, frightened (ones)
  • ἐπαισχύνομαι (epaiskhunomai) – I am ashamed at/of; I feel shame
  • ἐφοβοῦντο (ephobounto) – they were being put to flight; they were seized with fear; they were in terror
  • ἠρώτησαν (ērōtēsan) – they asked; they questioned; they challenged; they entreated
  • κατηξιώθησαν (katēxiōthēsan) – they were deemed worthy, held in honor; they were commanded
  • τὰ ἰδιώματα (ta idiōmata) – the peculiarities, specific properties, unique features, essential characteristics