1482 (19 · 13 · 3 · 2)

  • ἀγαθωσύνῃ (agathōsunēi) – to/for/by/with goodness, kindness
  • ἁγιωσύνῃ (hagiōsunēi) – to/for/by/with holiness, sanctity
  • αὐτοψία (autopsia) – seeing with one’s own eyes; (divine) manifestation, vision (Proclus In Alc. 92.7, 188.13)
  • ἐπιθυμήσουσιν (epithumēsousin) – they will set their hearts on; long for, covet, desire, lust for
  • κατακλυσμοῦ (kataklusmou) – of a flood, deluge; of an inundation (e.g. of the Nile)
  • κολάσωνται (kolasōntai) – they might check, chastise, punish
  • νυχθήμερος (nukhthēmeros) – lasting a day and night
  • πέρας ἀνυπέρβλητον (peras anuperblēton) – unsurpassable limit (Theol. Arith. 76.7, a Pythagorean description of the number nine)