1488 (31 · 3 · 24)

  • δεδουλωμένοι (dedoulōmenoi) – (those) having been enslaved; (those) in bondage
  • ἐδωρήσατο (edōrēsato) – he/she/it gave, presented; offered
  • ἐθανατώθητε (ethanatōthēte) – you (all) were killed, put to death; were condemned to death
  • ἐπιγινώσκετε (epiginōskete) – witness!, observe!; recognize!, acknowledge!; decide! (ye)
  • Θώυθος (Thōuthos) – Thōuthos, the spelling of Thoth employed by the alchemist Zosimos of Panopolis
  • πρώτης (prōtēs) – of the foremost; of the first, highest
  • σοφιστής (sophistēs) – master of one’s craft, adept, expert; wise man; sophist; quibbler, cheat
  • ὦ κύριε Ἑρμῆ (ō kurie Hermē) – O lord Hermes! (PGM 8.2)