256 (28)

 • ἀγκάλας (ankalas) – bent arms; bent legs; things closely enfolding; bundles, sheafs
 • ἀδικίαις (adikiais) – to/for/by/with wrongdoings, injustices, wrongful acts
 • ἀζηλίς (azēlis) – chariot-pole
 • ἀληθής (alēthēs) – unconcealed, true, real; truthful, honest; realizing itself, coming to fulfillment
 • ἁλιεῖς (halieis) – fishers; seamen, sailors
 • ἀμαθές (amathes) – ignorant, stupid, without knowledge; not heard of, unknown
 • ἄρρεν (arren) – male, masculine; coarse, tough
 • ἑνάς (henas) – unit, unity, henad
 • μέριμναι (merimnai) – cares, concerns, thoughts; objects of care or thought; pursuits, ambitions
 • νέας 1 (neas) – ships
 • νέας 1 (neas) – young, youthful (people); new, fresh, strange, unexpected (things)
 • οἱ ἄνεμοι (hoi anemoi) – the winds; the cardinal points, quarters
 • παρθένια (parthenia) – (signs of) virginity
 • παρθενία (parthenia) – virginity (variant of παρθενεία)
 • ποιμένα (poimena) – herdsman; shepherd; captain, chief; pastor, teacher
 • πράξει (praxei) – he/she/it will experience; achieve, effect, accomplish; manage, do, act; transact; practice
 • ῥοδάκανθα (rhodakantha) – wild rose, sacred to Aphrodite