402 (67 · 3 · 2)

 • ἀγάλματα θεῖα (agalmata theia) – divine statues; divine images (Philo De opif. 55.2)
 • ἀναπεσεῖν (anapesein) – to fall back, give ground; to recline, sit; to be banished
 • ἐξαπορηθῆναι (exaporēthēnai) – to be in great doubt or difficulty; to be in despair
 • ἐπαγγελλόμενοι (epangellomenoi) – (those) having proclaimed, professed, promised, offered
 • ἐπείνασαν (epeinasan) – they were hungry; they hungered, craved after, needed
 • ἡ καταλαλιά (hē katalalia) – the evil report, slander (1 Peter 2:1)
 • ἡ καταλλαγή (hē katallagē) – the exchange; profit; freight, merchandise; change, difference; reconciliation
 • ἱμάντα (himanta) – leather strap or thong; girdle; chin-strap; dog-leash; whip, scourge
 • Ἰταλίαν (Italian) – Italy
 • κακοδιδασκαλίαι (kakodidaskaliai) – wicked teachings, evil instructions
 • κατεάξει (kateaxei) – he/she/it will break, shatter; weaken, enervate
 • κλίματα (klimata) – inclinations, slopes; latitudes, regions; directions, cardinal points; climes
 • ὁ αἰκάλος (ho aikalos) – the flatterer
 • οἱ θῆρες (hoi thēres) – the beasts of prey; the living creatures; the monsters
 • παλίρροια (palirrhoia) – flowing back; backwater; reflux (Plotinus Enn. 4.5.7.8 applies it to light)
 • πρασιαί (prasiai) – beds in a garden, garden-plots