418 (19 · 11 · 2)

 • ἀγάπη ἑνός (agapē henos) – love of one; one’s love
 • βάσεις (baseis) – steps; bases, pedestals; foundations; positions
 • Ἑβραϊκοῖς (Hebraikois) – to/for/by/with Hebrew (things/people/etc.)
 • Ἑρμῆς εἰμι (Hermēs eimi) – I am Hermes
 • κατέθηκεν (katethēken) – he/she/it placed, aid down; offered; deposited; sowed; dished up, served
 • κρηπίς (krēpis) – boot; groundwork, foundation; walled edge; ox-tongue, Helminthia echioides
 • μηρός (mēros) – thigh; thigh-bone
 • νήπιος (nēpios) – infant, child; infancy; childish, silly, blind; childlike (of bodily strength)
 • ξενοκαδής (xenokadēs) – caring for strangers
 • ξενολόγιον (xenologion) – army of mercenaries
 • οἱ γονεῖς (hoi goneis) – the parents, progenitors, ancestors
 • Παλλάς Ἀθήνη (Pallas Athēnē) – Pallas Athena
 • παραγγέλλομεν (parangellomen) – we pass on, transmit; give orders; recommend; summon; encourage
 • πηλίκος (pēlikos) – how great or large?, of what number?; of what age?; of a certain age
 • πολλῆς (pollēs) – of much
 • σβέσαι (sbesai) – to quench, put out; dry up; quell, check
 • τὸ μή (to mē) – the not, nothing
 • τομή (tomē) – cutting; sharp; end left after cutting, stump; section; separation; logical division