495 (11 · 5 · 32)

 • ἀγόρασον (agorason) – frequent the marketplace!, buy! (imperative)
 • γράμματι (grammati) – to/for/with/by a picture; written character, letter; articulate sound; inscription
 • δίκταμον (diktamon) – dittany of Crete, Origanum dictamnus (alternate spelling of δίκταμνον)
 • δρομαῖος (dromaios) – running at full speed, swift
 • ἐγκράτειαν (enkrateian) – mastery over, control; self-control; temperance (accusative)
 • ἐπιτελεῖν (epitelein) – to complete, finish, accomplish; bring to perfection; discharge (a religious duty)
 • ἔτιλλον (etillon) – I/they plucked, pulled out; played (a harp); vexed, annoyed
 • λοιδορίας (loidorias) – of railing, abuse, reproach
 • λύειν (luein) – to loosen, unbind, unfasten, release, deliver, ransom, dissolve, break up, destroy
 • μεταδιδόναι (metadidonai) – to give part of, give a share; to distribute; to communicate; to impart
 • ὁ διάκονος (ho diakonos) – the servant, messenger; attendant, official (of a temple); deacon
 • ὁ ὀπαδός (ho opados) – the attendant
 • ὀδόντα (odonta) – tooth; anything pointed or sharp: prong, spike, etc.
 • παραβολαῖς (parabolais) – to/for/with/by juxtapositions, comparisons; analogies; parables; parabolas
 • πόλεμος (polemos) – war, battle, fight
 • τέκνον (teknon) – child
 • τὸ οἶδμα (to oidma) – the swelling, swell, wave; the sea