544 (17 · 25)

 • ἀτελής (atelēs) – without end; unaccomplished; incomplete, unfinished; inchoate; indeterminate; uninitiated
 • βαλλάντιον (ballantion) – bag, pouch, purse
 • ἐπισκιάσῃ (episkiasēi) – he/she/it might overshadow, throw shade upon; darken, obscure
 • ἡγιάσθητε (hēgiasthēte) – you (all) were made sacred; hallowed, sanctified
 • θεοπρόπιον (theopropion) – prophecy, oracle
 • ἰαθήσεται (iathēsetai) – he/she/it will heal, cure, treat; repair; counteract
 • μεγαλύνει (megalunei) – he/she/it makes great or powerful; exalts; extols; magnifies; exaggerates
 • μεμύημαι (memuēmai) – I have been initiated; taught, instructed
 • ὁδοῦ (hodou) – of a road, path, way; journey, travelling; manner; method, system
 • τὸ βιβλίον (to biblion) – the strip of papyrus (βύβλος); the document; the book
 • τράπεζαν (trapezan) – table; platform; plinth; any flat surface