583 (53 · 11)

 • ἀθέτησιν (athetēsin) – a setting aside, abolition; rejection; breach of faith
 • βαλλισμός (ballismos) – jumping about, dancing
 • ἐθαύμαζον (ethaumazon) – I/they wondered, marveled; honored, admired, worshiped
 • ἐκ τιμῆς (ek timēs) – from worship, esteem, honor; dignity, lordship; worth, value, price
 • ἐπιλελησμένον (epilelēsmenon) – having forgotten, lost a thought of; having neglected
 • ζήτησιν (zētēsin) – seeking, searching, examining; inquiry, investigation; judicial inquiry
 • ἠγόρασας (ēgorasas) – you frequented the agora; bought in the market, purchased
 • ἤλεκτρον (ēlektron) – amber; an alloy of gold and silver, electrum
 • ὁ ὀλετήρ (ho oletēr) – the destroyer, murderer
 • οἱ ἀκροαταί (hoi akroatai) – the hearers; the disciples, pupils; the readers
 • οἱ θεοδίδακτοι (hoi theodidaktoi) – the ones taught of God
 • ὀλίγου (oligou) – of (someone or something) little, small; weak
 • ποιήσεις (poiēseis) – fabrications, creations, productions; poetic compositions, poems (Plato Symp. 197a)
 • τὰ πόπανα (ta popana) – the round cakes (used at sacrifices)
 • τὸ λίβανον (to libanon) – the frankincense-tree, Boswellia Carterii; frankincense