66 (11 · 3 · 2)

  • ἀνέβη (anebē) – he/she/it went up; mounted (a horse); ascended; rose; shot up
  • βάβαξ (babax) – chatterer
  • γένη (genē) – races; offspring, posterity; houses, families; ages, generations
  • ἔνια (enia) – some
  • ζημία (zēmia) – loss, damage; penalty, fine; expense
  • ἡ Θηβαϊκή (hē Thēbaikē) – the Theban (woman)
  • κάμε (kame) – work!
  • κἀμέ (kame) – and me, even me (crasis for καὶ ἐμέ)
  • κλαῖε (klaie) – lament!, weep!
  • κάλει (kalei) – he/she/it was calling, summoning; was inviting; was invoking