68 (17 · 22)

 • αἱ ἐλαίαι (hai elaiai) – the olive trees; the olives
 • διάδημα (diadēma) – diadem; the band worn around the crown of the Persian king
 • ἐλαΐζει (elaizei) – he/she cultivates olives; it is olive green
 • ἡ δειλία (hē deilia) – the timidity, cowardice; misery
 • ἡ διαθήκη (hē diathēkē) – the disposition, testament, will; the compact, covenant
 • ἡ ἡλιαία (hē hēliaia) – the public place or hall; the supreme court (at Athens)
 • ἡ μαγεία (hē mageia) – the magic; the theology of the Magians
 • θαλίῃ (thaliēi) – to/for/by/with abundance, good cheer; a feast (Ionic dialect)
 • Θηβαϊκῇ (Thēbaikē) – to/for/by/with a Theban (woman)
 • ἵημι (hiēmi) – I release, let go; I utter; I throw, shoot; I send
 • Μήδεια (Mēdeia) – Medea
 • Ναγγαί (Nangai) – Nagge (Luke 3:25)