718 (359 · 2)

 • ἄζυμος (azumos) – unleavened; not fermented
 • αἱ οἰκοδομήσεις (hai oikodomēseis) – the acts of building; constructions (of dwellings); structures (Iamblichus DM 5.23.234.3)
 • ἀκουσθῇ (akousthēi) – let him/her/it be heard, understood, obeyed
 • ἀληθοῦς (alēthous) – of an unconcealed, true, real (thing); of a truthful, honest (person)
 • ἄνευ ἄλλας (aneu allas) – without another woman
 • ἄνευ ἀνίας (aneu anias) – without grief, sorrow, distress, trouble; without a bane, annoyance
 • ἄνευ μέθης (aneu methēs) – without strong drink; without drunkenness
 • δεῖ ἐκβληθέντος (dei ekblēthentos) – there is need of something thrown out, exposed, rejected
 • δεῖ θρόνου (dei thronou) – there is need of a seat, chair; of a throne, chair of state; of an oracular seat
 • διὰ πύργον (dia purgon) – because of a tower
 • ἐγγίζοντος (engizontos) – of an approaching (one); of an imminent (event); of an approximate (thing)
 • εἰς ἁμαρτίαν (eis hamartian) – to/toward/into/against/regarding a failure, fault; guilt, sin
 • ἐκ γενομένου (ek genomenou) – from (something) having come into being; from (someone) having been born, i.e. living
 • ἐν ἁμαρτίαις (en hamartiais) – in failures, faults; in sins
 • ἐν Γομόρροις (en Gomorrhois) – in Gomorrah
 • ἐξ ἁμαρτίας (ex hamartias) – (resulting) from a failure, fault; (resulting) from guilt, sin
 • ἐπὶ διαυγές (epi diauges) – to/against something translucent, radiant
 • ἐπὶ κατάρας (epi kataras) – in/on/upon a curse
 • ἐπὶ μνημείου (epi mnēmeiou) – in/on/upon a memorial, remembrance, record; in/on a tomb, sepulcher, monument
 • ἐπὶ περιποίησιν (epi peripoiēsin) – for the purpose of keeping safe, preservation; for the purpose of acquisition, procuring
 • ἐπὶ περιτομῇ (epi peritomēi) – because of circumcision; in/on a circular incision
 • ἐπισκέπτῃ (episkeptēi) – to/for/by/with an inspector, inquirer
 • ἡ κρεοφαγία (hē kreophagia) – the eating of meat
 • ἡ προθυμία (hē prothumia) – the readiness, willingness, eagerness; the goodwill, ready kindness; the desire
 • ἡ φῶξις (hē phōxis) – the roasting
 • θέατρον ἐγενήθημεν (theatron egenēthēmen) – we have been made a spectacle
 • κατὰ αἰρόμενον (kata airomenon) – according to or in relation to (something/someone) suspended, hanging, lifted, exalted
 • κατὰ Γαλατίαν (kata Galatian) – throughout Galatia; in the region of Galatia
 • κατὰ μέλανος (kata melanos) – beneath/against (something/someone) black, dark, murky; obscure, enigmatic
 • λύπης (lupēs) – of pain; of a sad plight or condition; of grief
 • μητρός (mētros) – of a mother
 • μορφή (morphē) – form, shape; fashion, appearance; kind, sort
 • παρὰ Γαλάτας (para Galatas) – near Galatians (people from Galatia); near Celts (Κελτοί)
 • παρὰ παρεμβολῆς (para parembolēs) – by insertion, interpolation
 • παρὰ πέτραν (para petran) – near/beside a rock, boulder; near a rocky peak, ridge, cliff
 • παρὰ πλησμονήν (para plēsmonēn) – beyond being filled, satiety; beyond repletion, surfeit; beyond abundance
 • παρὰ τὰ μεθόρια (para ta methoria) – near/along/beyond the boundaries, borders, marches, limits
 • πειρασθῆτε (peirasthēte) – let yourselves be tried, tested, proved; let yourselves be tempted, seduced
 • περὶ γόνυ (peri gonu) – around a knee; concerning a knee
 • περὶ θελημάτιον (peri thelēmation) – concerning a last will and testament (diminutive of θέλημα)
 • περὶ κατηγορίᾳ (peri katēgoriai) – on account of an accusation; by reason of a predication; by reason of a category
 • περὶ κολληθέντα (peri kollēthenta) – concerning things having been glued, cemented; having been joined together, united
 • περὶ τὸ ἐπίθημα (peri to epithēma) – concerning the thing put on; the lid, cover; the monument; the addition; the application
 • πολλὴ παρρησία (pollē parrhēsia) – great boldness of speech; much freedom of action; great liberality, lavishness
 • πρὸς μηρόν (pros mēron) – toward/against a thigh
 • πρὸς πολλήν (pros pollēn) – toward many women
 • πύλης (pulēs) – of a gate, door; of an entrance, orifice
 • σὺν θαλίῃ (sun thaliēi) – with abundance, good cheer; with a feast (Ionic dialect)
 • σὺν Θηβαϊκῇ (sun Thēbaikē) – with a Theban woman
 • τηλεσκόπε (tēleskope) – O far-seeing one! (PGM 2.88)
 • τρίτη (tritē) – third; the day after tomorrow; thrice
 • ὑπὲρ ἀνάγκην (huper anankēn) – beyond force, constraint, necessity; natural need, necessary condition; compulsion
 • ὑπὸ ἥλιον (hupo hēlion) – under the sun; sunshine, brightness; Helios, the sun god
 • ὑπὸ κλίνην (hupo klinēn) – under a couch, bed; under a bier
 • ὑπὸ ῥίζαν (hupo rhizan) – under a root, foundation
 • ὑπομονή (hupomonē) – remaining behind; power to sustain; obstinacy; endurance, patience
 • φιλήμονι (philēmoni) – to/for/by/with an affectionate one
 • Φιλήμονι (Philēmoni) – to Philemon (Philemon 1:1)