728 (13 · 7 · 23)

 • ἀγγαρεύσει (angareusei) – he/she/it will press (one) to serve as an ἄγγαρος; will press one into service
 • ἀζύμοις (azumois) – to/for/with/by unleavened (things)
 • δίδυμος (didumos) – double, twofold; twin
 • ἐντάλματα (entalmata) – injunctions, orders, commands
 • ἧττον (hētton) – inferior; weaker; less, fewer; giving way, yielding; unable to resist
 • εὑρήσει (heurēsei) – he/she/it will find, discover; devise, invent
 • ἡμέτερος (hēmeteros) – our
 • ἡ πυλίς (hē pulis) – the little gate, postern (diminutive of πύλη)
 • μνημονεύειν (mnēmoneuein) – to call to mind, to remember, to think of; to make mention of
 • μορφῇ (morphēi) – to/for/by/with form, shape; fashion, appearance
 • νήσου (nēsou) – of an island; of land inundated by the Nile
 • νοητικός (noētikos) – intellectual, mental; noetic
 • ὁ κληρόνομος (ho klēronomos) – the heir
 • πασικράτεια (pasikrateia) – universal queen, a goddess of the underworld (PGM 4.2774)
 • προσλαβόμενοι (proslabomenoi) – (those) having appropriated; taken in; gained
 • στενάζομεν  (stenazomen) – we sigh deeply, groan; we bemoan, bewail
 • συλλαβεῖν (sullabein) – to collect, gather together, rally (troops); carry off, seize; put together, close
 • τὰ κέρατα (ta kerata) – the horns (of an animal); branches (of a river); wings or flanks (of an army)
 • τηρεῖτε (tēreite) – you (all) watch over, take care of, guard; give heed to, observe
 • ὑπομονῇ (hupomonēi) – to/for/by/with endurance; obstinacy; power to endure