80 (5 · 24)

 • ἁγνεῖαι (hagneiai) – strict observances of religious duties; purifications, ceremonies
 • Ἀθήναια (Athēnaia) – older name for the Panathenaia (Παναθήναια), a festival at Athens
 • ἅλμια (halmia) – salted provisions
 • ἀμάλη (amalē) – bundle of ears of corn; sheaf
 • ἀμαλή (amalē) – soft; weak
 • βδέλλαι (bdellai) – leeches; lampreys
 • βοή (boē) – loud cry, shout; roar (of the sea); sound (of musical instruments)
 • δέξαι (dexai) – take!, receive!
 • δεξιά (dexia) – on the right hand/side (opp. ἀριστερά); fortunate; northerly; dexterous, clever
 • ἐκλήθη (eklēthē) – he/she/it was called, summoned; called by name
 • ἕξει (hexei) – he/she/it will have, hold, possess
 • ἡ ἅλμα (hē halma) – the sea-water, brine; salt-water (Doric and Aeolic for ἅλμη)
 • ἡ ἀξία (hē axia) – the worth, value; price, amount; reputation, dignity; merit; moral value; opinion
 • ἡ βδέλλα (hē bdella) – the leech; the lamprey
 • ἡ λαλιά (hē lalia) – the talk, chat, report, discussion, speech, conversation; loquacity; dialect, style
 • κενέ (kene) – O empty one!, O vain one!
 • κλείει 1 (kleiei) – he/she/it tells of, makes famous, celebrates
 • κλείει 2 (kleiei) – he/she/it shuts, closes, bars; blocks up; encloses; confines
 • λιβική (libikē) – western
 • Μαγδάλα (Magdala) – Magdala (Matthew 15:39)
 • μεγάλα (megala) – big, great (things)
 • μέλε (mele) – my friend!