815 (163 · 5)

 • ἀγωγή (agōgē) – carrying away; freight; abduction; leading, guidance, training; love-spell
 • βρυγμός (brugmos) – biting; gobbling; chattering, shivering; gnashing (of teeth); roaring (of a lion)
 • γραφαῖς (graphais) – to/for/by/with drawings, writings; scriptures
 • δεύτερα (deutera) – second; next, later; younger
 • δράκοντος (drakontos) – of a dragon, serpent; of the constellation Draco
 • ἑτεροδιδασκαλεῖν (heterodidaskalein) – to teach differently; to teach false doctrine
 • ἔχις (ekhis) – viper
 • ζωή (zōē) – living, subsistence, property; life, existence; way of life; the scum on milk
 • ἡ μεγαλοσύνη (hē megalosunē) – the majesty, greatness
 • ἡ ῥοδοδάφνη (hē rhododaphnē) – the rose-laurel (Artemidorus Oneirocritica 1.77.28)
 • θεραπεύσει (therapeusei) – he/she/it will be an attendant, do service; worship; attend to; treat medically
 • μέρους (merous) – of a share, portion; allotment; part
 • μεστός (mestos) – full; laden; sated (with)
 • μολύνεσθαι (molunesthai) – to be stained, sullied, defiled; to become vile; to disgrace oneself
 • ὁ μυελός (ho muelos) – the marrow, brain; cord; fat; inmost part; soft or marrow-like meat
 • ὀνειροτόκον (oneirotokon) – dream-producing
 • παρασκευή (paraskeuē) – (day of) preparation, practice; providing, procuring; armament; power, means
 • συνοικεῖν (sunoikein) – to live together; to form a community; to live with in wedlock; to colonize with
 • τὸ ἐπίθυμα (to epithuma) – the thing which is burnt; the sacrificial victim
 • τὸ νεκρός (to nekros) – the corpse; the dying person