831 (277 · 3)

 • ἀνόμους (anomous) – lawless, impious (ones)
 • ἀπολελυμένον (apolelumenon) – having perished, died, ceased to exist
 • ἀπόστολοι (apostoloi) – messengers, ambassadors; messengers from God, apostles; naval squadrons
 • ἀροῦσιν (arousing) – they will lift, raise up; exalt; take away, remove; destroy
 • ἀρχιερεῖ (arkhierei) – to/for/by/with the high priest, pontifex maximus
 • βαπτίζονται (baptizontai) – they were dipped, plunged; drowned; drenched; baptized
 • ἔλαμψεν (elampsen) – he/she/it gave light, shined; shone forth, was famous; bestowed light, caused to shine
 • ἔπεμψα (epempsa) – I sent; sent away, dismissed; discharged; conducted, escorted
 • ἐπηρεάζοντες (epēreazontes) – (ones) threatening abusively, speaking disparagingly; insolent (ones)
 • ἐπικαλούμενον (epikaloumenon) – (one) called, summoned; invoked; appealed to; surnamed; challenged; accused
 • ἐξουθενηθείς (exouthenētheis) – having been set at naught; having been devalued, abased
 • θανάτου (thanatou) – of death
 • ἱματίου (himatiou) – of a piece of dress, an outer garment; of a cloth
 • κατάφαγε (kataphage) – eat!, devour!
 • λύσας (lusas) – having loosened, freed; unfastened, unbound; unyoked; released, delivered; resolved; destroyed
 • λύσσα (lussa) – rage, fury, martial rage; raging madness, frenzy; Bacchic madness
 • Λύσσα (Lussa) – (personified) the goddess Lyssa, Madness
 • μετὰ τὰ ὄργια (meta ta orgia) – after the secret rites, secret worship; the rites, sacrifices; the mysteries
 • ὁμήγυρις (homēguris) – assembly, meeting; company
 • περικρατεῖς (perikrateis) – grasping, tenacious (ones); (the ones) having full command over
 • πορευόμεναι (poreuomenai) – (those) being driven, carried; going, walking, marching; living
 • προορίσας (proorisas) – determining beforehand, predetermining, predestining
 • πυραμίς (puramis) – pyramid; the first solid geometrical figure, defined by four points; Pythagorean name for four
 • σοφίαν (sophian) – wisdom, learning, cleverness, skill; Sophia
 • Τιμαίου (Timaiou) – of Timaeus
 • τὸ ἐξῃρημένον ἓν (to exēirēmenon hen) – the transcendent One (Proclus In Parm. 710.36, 1070.13-15)
 • φαλλός (phallos) – penis (especially when erect); phallus, a symbol of fertility or potency