843 (281 · 3)

  • ἄνευ θορῆς (aneu thorēs) – without semen
  • βραχίονι (brakhioni) – to/for/by/with an arm; to/for/by/with a shoulder
  • ἐξαναστήσῃ (exanastēsēi) – you will raise up; you will drive out, remove, expel, depopulate, destroy
  • ζῷα θεῖα (zoia theia) – divine animals, divine living beings (i.e. the stars in Plato’s Timaeus 40b.5)
  • θέρμουθις (thermouthis) – asp; a name associate with Isis as the serpent goddess Isis-Thermouthis or Isis-Renenutet
  • καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον (kathēmenēn epi thērion kokkinon) – seated upon a scarlet beast (Revelation 17:3)
  • κατάρατον (kataraton) – accursed, abominable
  • συνδεδεμένοι (sundedemenoi) – (those) having been bound together, bound hand and foot; having united themselves