871 (67 · 13)

 • ἁγνίζω (hagnizō) – I wash off, cleanse, purify
 • αἰῶνι (aiōni) – to/for/by/with a lifetime, age, epoch, eon; eternity; Aion
 • ἄκων (akōn) – involuntary, constrained, unwilling, against one’s will
 • ἀπίστοις (apistois) – to/for/by/with the mistrustful, suspicious, unbelieving (ones)
 • ἄρτου (artou) – of bread
 • ἀφρός (aphros) – foam (of the sea); froth
 • ἄχος (akhos) – pain, distress
 • εὑράμενος (heuramenos) – the one having found, discovered, invented, gained, devised (himself)
 • ἡ ἀποστασία (hē apostasia) – the defection, revolt; the rebellion against God, apostasy; the departure, disappearance
 • ἱματισμός (himatismos) – clothing, apparel, vesture
 • κανῶ (kanō) – I will kill, slay
 • ὁ ἀλφός (ho alphos) – the dull-white leprosy (cognate with Latin albus, “white” < PIE *albʰós)
 • ὁ πρακτικός (ho praktikos) – the one fit for or concerned with action; the active, effective, practical (one)
 • ὀφιακός (ophiakos) – of or belonging to serpents
 • παραδείσου (paradeisou) – of paradise; of a garden, park, pleasure ground
 • προσέταξεν (prosetaxen) – he/she/it placed or at, attached to; commanded, prescribed, enjoined, ordered
 • σκοταῖος (skotaios) – in the dark; dark, secret
 • συνορᾶν (sunoran) – to be able to see, have within the range of one’s vision; to comprehend, pay attention
 • τὸ ἄλσος (to alsos) – the grove; the sacred grove; any hallowed precinct
 • τὸ θυμίαμα (to thumiama) – the incense; the stuff for embalming
 • φαινόλις (phainolis) – light-bringing, light-giving (Homeric Hymn to Demeter line 51, Sappho 104a)
 • φᾶρος (pharos) – a large piece of cloth, web, shroud
 • χάος (khaos) –chaos; infinite space, unformed matter; abyss, any vast gulf or chasm