943 (41 · 23)

 • ἀείζωον (aeizōon) – ever-living, everlasting; evergreen
 • ἀνάπαυσις (anapausis) – repose, rest; relaxation, recreation
 • ἀπεστάλκατε (apestalkate) – you have sent off; banished; dispatched
 • Βαρβηλώ (Barbēlō) – Barbelo, an important feminine divine power for some ancient Gnostics
 • βλαστήσασα (blastēsasa) – having sprouted, grown; shot forth, come to light; having been born; having produced
 • βρῶμα (brōma) – that which is eaten, food, meat; cavity (in a tooth)
 • δεκαδάρχης (dekadarkhēs) – commander of ten men; god in charge of a decan (Proclus In Tim. 3.197.15)
 • ἐκφύῃ (ekphuēi) – he/she/it (would) put forth, produce (Mark 13:28; Matthew 24:32)
 • ἐληλυθυῖαν (elēluthuian) – having come, arrived (Mark 9:1)
 • ἐμπαίζω (empaizō) – I mock, deceive; sport in/on
 • ἐνωπή (enōpē) – face, countenance
 • θυγάτριον (thugatrion) – little daughter, little girl
 • καθημένῳ (kathēmenōi) – to/for/by/with him who is seated (Matthew 23:22)
 • καταρτίσαι (katartisai) – to have adjusted, put in order, restored; furnished, equipped; prepared
 • κηρύσσει (kērussei) – he/she/it makes a proclamation; proclaims, announces; declares, tells; preaches, teaches publicly
 • λύσητε (lusēte) – you (plural) would loose, release, set free, unbind (Matthew 18:18)
 • πεισθήσονται (peisthēsontai) – they will be persuaded; they will obey; they will believe, trust in, rely on
 • πνίγω (pnigō) – I choke, throttle, strangle; vex, torment; cook, bake, stew; drown
 • πολεμιστής (polemistēs) – warrior
 • ὑπ’ ὀργίοις (hup orgiois) – under (the power of) secret rites, secret worship; rites, sacrifices; mysteries
 • φρονήσει (phronēsei) – to/for/with purpose, intention; thought; sense; judgment; practical wisdom
 • φρονήσει (phronēsei) – he/she/it will have understanding, be wise; think; comprehend; be aware
 • χαρίζεσθαι (kharizesthai) – to be forgiven; favored with; granted, gratified, obliged