975 (13 · 52 · 3)

 • ἀπελθών (apelthōn) – (one) having gone away, departed from; having departed from life
 • ἀπὸ μάστιγος (apo mastigos) – away from a whip, scourge; away from plague
 • βασανισταῖς (basanistais) – to/for/by/with examiners, questioners, torturers
 • δράκων (drakōn) – dragon, serpent; the constellation Draco
 • ἐκ σκορπίου (ek skorpiou) – from a scorpion; from the constellation Scorpio
 • ἐντρεπόμενος (entrepomenos) – (one) turning about, hesitating; turning towards, giving heed to, respecting
 • ἐπιζητοῦμεν (epizētoumen) – we seek after, wish for, miss; we request; we inquire further
 • κατὰ τὸ δένδρον (kata to dendron) – according to the tree; throughout the tree
 • κερῶν (kerōn) – of horns (of an animal)
 • μειλίχιος (meilikhios) – gentle, soothing; mild, gracious; an epithet applied to Zeus and Dionysus
 • ὁ δημιουργός (ho dēmiourgos) – the skilled workman, maker; creator, producer, demiurge
 • περίλυπος (perilupos) – very sad, deeply grieved; in much pain
 • συνέκλεισεν (sunekleisen) – he/she/it closed; enclosed, intercepted; concluded, completed
 • συνηγάγετε (sunēgagete) – you (plural) brought together; held a meeting; united; gave hospitality to
 • τεῦξις (teuxis) – making; attainment, acquisition
 • τὸ δοράτιον (to doration) – the small tree; the small spear, pole, scepter, stick
 • τὸ τέλος (to telos) – the performance, consummation, fulfillment, result; end; death; goal; ideal
 • ὕδατος (hudatos) – of water
 • ὑετός (huetos) – rain, esp. a heavy shower