1577 (83 · 19)

  • ἀναιρουμένων (anairoumenōn) – of those being killed; of those carried off; of those taken up for burial
  • ἐνταφιασμοῦ (entaphiasmou) – of a laying out for burial
  • ὀνόματα βάρβαρα μήποτ’ ἀλλάξῃς (onomata barbara mēpot allaxēis) – Do not in any way change the barbarous names (of evocation; see Chaldean Oracles fr. 150).
  • πατροπαραδότου (patroparadotou) – of something inherited; of something handed down from one’s fathers
  • πρὸ τῆς κλειτορίδος (pro tēs kleitoridos) – before the clitoris; in front of the clitoris
  • πρὸς μεγάλου ἔργου (pros megalou ergou) – from/by/in the name of (the) great work, task; great deed, action
  • συναγωγόν (sunagōgon) – uniting; comprehensive, collecting; cohesive (force) (Iamblichus DM 4.12.195.12)
  • συνέρχησθε (sunerkhēsthe) – let us come together, assemble, meet; let us be united