254 (127 · 2)

  • ἀδικῆσαι (adikēsai) – to be unjust, do wrong; to injure, harm, ruin
  • ἁρπάζειν (harpazein) – to snatch away, carry off; seize, overpower; rape; captivate, ravish
  • δεόμενοι (deomenoi) – (those) being in need of, requiring; lacking; wanting; begging; praying
  • διδάσκει (didaskei) – he/she/it instructs, teaches; explains; shows by argument, proves
  • ἑκάεργον (hekaergon) – banisher, an epithet of Apollo; Pythagorean name for nine (Theol. Arith. 78.4)
  • ἡ μέριμνα (hē merimna) – the care, concern, thought; object of care or thought; pursuit, ambition
  • καιομένην (kaiomenēn) – being set on fire, burning; being destroyed; suffering from inflammation
  • κλινίδιον (klinidion) – couch; bier (diminutive of κλίνη)
  • παραλλαγή (parallagē) – a passing from hand to hand, transmission; variation, change; interchange
  • σίγμα or σῖγμα (sigma) –sigma, the letter name for Σς, having a numerical value of 200