365 (73 · 5) τξεʹ

 • Ἀβρασάξ (Abrasax) – Abrasax (PGM 8.47-49)
 • αἰδοῖος (aidoios) – having a claim to regard, reverence, or compassion; bashful, shamefaced
 • αἱμαγμός (haimagmos) – bloodshed (Vettius Valens 3.4)
 • ἀναμνήσει (anamnēsei) – he/she/it will remind (one) of; will recall to memory, make mention of
 • εἴκοσιν (eikosin) – twenty
 • ἐμάθετε (emathete) – you (all) have learned; perceived, noticed; understood
 • ἐπάναγκες (epanankes) – compulsory, necessary; with compulsion; by fixed custom
 • ἡ γαμετή (hē gametē) – the married woman, wife
 • ἡ θεοειδὴς ἀγλαία (hē theoeidēs aglaia) – the godlike splendor, divine magnificence (Plotinus Enn. 1.6.9.14)
 • κίναιδος (kinaidos) – catamite; lewd fellow; voluptuary
 • μένος (menos) – might, force, strength, fierceness; life; spirit, passion; intent, purpose; temper, disposition
 • μέσον (meson) – middle, in the middle; center; midway, between; intermediate; middle term; difference
 • Νεῖλος (Neilos) – the Nile river (Hesiod Theogony 338)
 • παιδός (paidos) – of a child, son, daughter; of a boy, girl; of childhood; of a slave, servant
 • παρθένον (parthenon) – virgin, girl; an epithet of Athena
 • πόσει 1 (posei) – to/for/by/with a husband, spouse
 • πόσει 2 (posei) – to/for/by/with drinking; a drink, beverage, draught
 • σποδιά (spodia) – heap of ashes; ash; dross (of metals)