568 (71 · 23)

 • ἄζυμον (azumon) – without process of fermentation; unleavened
 • δερματίνην (dermatinēn) – of skin; leathern
 • διὰ Σατανᾶ (dia Satana) – through an adversary, accuser (a Hebrew borrowing); through Satan, the Devil
 • ἐπείσθησαν (epeisthēsan) – they were persuaded; they obeyed; they agreed, believed, trusted
 • ἡ ἀνάμνησις (hē anamnesis) – the recollection, memory (Plato Phaedrus 249c); reminiscence; memorial sacrifice
 • ἱλάσθητι (hilasthēti) – be merciful, gracious! (Luke 18:13)
 • κλειτοριάζει (kleitoriazei) – he/she/it touches the clitoris (κλειτορίς); he/she/it is touching the clitoris
 • Κμηφ (Kmēph) – Kmeph, an Egyptian deity (Iamblichus DM 8.3; PGM 3.142, etc.; cf. Κνήφ, Καμῆφις)
 • λύπην (lupēn) – pain of body; sad plight or condition; pain of mind, grief
 • ὁ ὑμήν (ho humēn) – the thin skin, membrane, caul, hymen; thin plate of metal; parchment (Chaldaean Oracles 6.1)
 • πύλην (pulēn) – door, gate; custom-house; entrance, orifice; mountain pass
 • σμῆνος (smēnos) – beehive; swarm of bees; swarm, crowd (Plato Rep. 574d.3; Proclus In Parm. 801.35)