779 (41 · 19)

 • ἀπολογούμεθα (apologoumetha) – we speak in defense; defend ourselves; excuse ourselves (2 Corinthians 12:19)
 • ἀπόρρητον (aporrhēton) – forbidden, unspeakable, abominable, ineffable, secret, esoteric
 • ἀριθμήματος (arithmēmatos) – of counting, number
 • ἄρρητος (arrhētos) – unspoken; unspeakable, inexpressible; unutterable, not to be divulged
 • ἀφίησιν (aphiēsin) – he/she/it sends forth, discharges; lets fall; sends away, sets free; gets rid of; divorces
 • θεσπέσιος (thespesios) – divinely sounding, divinely sweet; divinely uttered, oracular; beyond human, marvelous
 • ἱλαστήριον (hilastērion) – propitiatory, offered in propitiation
 • Καμῆφις (Kamēphis) – Kamephis, called “forefather” (προπάτωρ) at Kore Kosmou 23.32 (cf. Κμήφ, Κνήφ)
 • κάμψῃ (kampsēi) – it should bend, curve
 • καταλυθῇ (kataluthēi) – he/she/it would be put down, destroyed; dissolved; broken up; deposed; brought to an end
 • μετανοῆτε (metanoēte) – you (all) would repent (Luke 13:3)
 • ὁ γαφάγας (ho gaphagas) – the earthworm
 • ὁ ὕθλος (ho huthlos) – the idle talk, nonsense, gossip
 • οἱ ὀδόντες (hoi odontes) – the teeth; the prongs, spikes, any pointed and sharp things
 • πρόθυρον (prothuron) – front door; doorway; porch; threshold; vestibule (Plato Philebus 64c; Proclus In Tim. 3.69.13)
 • σησάμινος (sēsaminos) – made of sesame
 • σκάφην (skaphēn) – trough, tub, basin, bowl; light boat, skiff; cradle; grave
 • τεκνογονίας (teknogonias) – of child-bearing
 • ὑπακοῆς (hupakoēs) – of obedience; of an answer to prayer (Romans 5:19)