78 (13 · 3 · 2)

  • αἰγανέη (aiganeē) – hunting-spear, javelin
  • βαβάζειν (babazein) – to speak inarticulately, shout
  • βάλλει (ballei) – he/she/it throws; casts, hurls; hits, smites; falls; puts, places; pays
  • βάξει (baxei) – to/for/by/with a saying; especially an oracular saying; report, rumor; voice
  • Βελίαλ (Belial) – Belial (2 Corinthians 6:15)
  • ἡ ἁγνεία (hē hagneia) – the purity, chastity; the strict observance of religious duties
  • ἡ αἰκάλη (hē aikalē) – the trick, fraud, deceit; the guile, treachery
  • ἡ Ἀζανία (hē Azania) – the land of Ζάν or Ζεύς, i.e. Arcadia
  • ἡ ἀλαλή (hē alalē) – the loud cry, especially a war-cry
  • λάμβδα (lambda) – the letter name of λ, lambda, having a numerical value of 30